jueves, 21 de abril de 2011

Activitat 8, reformulació

Les entrades de les meves companyes estan bé, considero que més o menys em ficat el mateix. Pot ser alguns tenen massa cosa, no obstant, reitero estan bé. Per lo tant, no canviaré res. Alguns comentaris em posaven que hi havia uns numeros, em sembla que ho he pogut arreglar. Però per el demés els comentaris diuen que no esta mal.

martes, 19 de abril de 2011

Activitat 9, escollida

Un cop llegides totes les propostes de les diferents activitats que hem penjat al blog, hem 
decidit duu a terme l'activitat titulada: “ Què havia?”.

Creiem que és interessant realitzar-la, ja que té una mica de complicació perquè poc a poc anem augmentant la dificultat.
També hem pensat que és una activitat adequada per l'edat del nen, i tenim curiositat de com ho farà.

Fitxa de l'activitat:

 Nom de l'activitat: Què havia?

Objectius: - Memoritzar els objectes.                    
                    - Col·locar els objectes amb el ordre adequat.

Continguts: - continguts procedimentals: Memorització dels diferents objectes.
                        - continguts conceptuals: Els diferents objectes.
                       - continguts actitudinals: Participació a l'activitat.

Duració: Uns 25-30 minuts aproximadament.

Material: Una taula, i 10 objectes diferents.

Edat: 6 anys.

Desenvolupament de l'activitat: Per començar a duu a terme l'activitat col·locarem 5 objectes sobre la taula. El nen els tindrà que observar durant uns segons i intentar memoritzar-los. Un cop passat el temps, agafarem els objectes i els barrejarem amb uns altres 5 objectes més en una altra taula.
El nen tindrà que anar a la taula on hem deixat els objectes barrejats i agafar els 5 que havíem col·locat anteriorment i que ell ha memoritzat.
L'activitat la repetirem varies vegades canviant els objectes i augmentant o disminuint el numero d'objectes.
Per acabar complicarem una mica més l'activitat, farem que el nen faci el mateix, memoritzi els objectes que haurem col·locat a la taula, però els hi farem col·locar al mateix ordre com els havíem col·locat nosaltres.

Avaluació:
 

Sempre
A vegades
Sovint
Mai
Observacions
Ha memoritzat correctament els 3 objectes.

Ha memoritzat correctament els 4 objectes.

Ha memoritzat correctament els 5 objectes.

Ha col·locat els objectes al ordre que li hem demanat.

Ha participat a l'activitat.

miércoles, 13 de abril de 2011

Activitat 9


Títol: Relaciona’m amb la meva veu!
Edat:
 • 5 – 6 anys
Materials:
 • Reproductor per els 5 animals
 • Imatges dels 5 animals plastificats
Objectius:
 • Conèixer els diferents tipus de sons que emeten els animals
 • Descobrir la seqüència correcta
 • Relacionar el soroll del radiocasset amb les imatges
Continguts:
 • Visualització dels animals amb els sons dels animals amb les imatges
 • Memorització de la seqüència de sons
 • Relació entre les imatges i sons
Desenvolupament de l’activitat:

Primer l’hi ensenyarem les imatges dels 5 animals (ase, elefant, lleó, gat i gos), una vegada hagi vist les imatges, amb l’ajuda d’un reproductor sonaran els sons de cada animal. Aquest les haurà de relacionar, i aixecar les imatges que tindrà a sobre la taula, prèviament ficades. Una vegada nosaltres sabem que sap quin so produeix cada animal començarà l’activitat memorística.
El que farem serà, primer reproduirem dos animals, haurà d’aixecar les imatges corresponents una vegada hagin acabat els sons. Es faran 3 series de dos sons.
Una vegada fetes les series reproduirem 3 sons d’animals, és a dir, afegirem un so nou. Com en el punt anterior quan acabin els sons haurà d’aixecar les imatges corresponents i seran 3 series.
S’aniran afegint i fent 3 series fins arribar als 5 animals.
Per cada encert li donarem un punt, que equivaldrà a 5 cèntims d’€ i que es podrà comprar el que vulgui les gominoles que vulgui o estalviar-ho.Sempre
Sovint
A mitges
Poc
Gens

Coneix els diferents tipus de sons dels animalsDescobreix la seqüència correctaEstà atent a l’activitatRelaciona els sons dels animals amb les imatges correctes


sábado, 9 de abril de 2011

Activitat 8


Període Sensoriomotor:

De  0 a 1 mes:
  • El reflex pupil·lar
  • El reflex de prensió

En aquest subestadi el infant està en període d’adaptació i els únic moviments que fa són reflexos determinats biològicament, és a dir, agafa un objecte que toca la seva mà per exemple. La intel·ligència sensoriomotora es va construint successivament a partir dels reflexos innats, al final en un determinat moment el infant utilitzarà els reflexos intencionadament. Per això considero que són importants aquest dos reflexos. 

D’1 a 4 mesos:
  • Primeres accions:

Són els hàbits, que suposen una alteració dels reflexos innats, però que encara no tenen el tret de intencionalitat pròpia de les conductes intel·ligents que serà aconseguit en el següent estadi.
  • Reaccions circulars primàries (RCP)

Exercici funcional que la finalitat es mantenir o descobrir una altra vegada el resultat nou o interessant, per exemple, l’acció de “xuparse” el polze de forma sistemàtica, no degut a l’atzar, implica una coordinació entre mà i boca que suposa una adaptació adquirida de reflex de succió. Aquesta modificació del esquema de succió suposa una acomodació deguda a l’experiència i, per lo tant, una distinció entre assimilació i acomodació que no existia en el subestadi anterior i que aconsegueix major rellevància en estadis posteriors.   

De 4 a 8 mesos
  • Reaccions circulars secundàries (RCS)
  • Espectacle interessant

Mostra un interès mes clar cap al mon exterior. Els esquemes comencen a dirigir-se cap a fora del propi cos del nadó. Comença l’exploració de l’entorn. Quan manipula un objecte ho fa per què té un interès real en explorar-lo.
Aquesta major consciència de l’entorn li permetrà descobrir procediments per reproduir fets interessants. Per exemple, el nadó pot donar un cop amb la mà accidentalment a un objecte del bressol fent que es mogui i reproduir aquesta seqüència durant un interval de temps. El nadó està començant a desenvolupar un tipus de coneixements molt importants: que pot fer per reproduir resultats desitjables. 

De 8 a 12 mesos
  • Coordinació de dos esquemes en un acte únic

Ja es capaç de percebre algun objecte desitjable i imaginar com aconseguir-lo. La seva conducta ja es intencional i pot mostrar una clara conducta d’anticipació davant l’aparició de determinats indicis. Un nen pot plorar quan un adult que estava assegut al seu costat s’aixeca anticipant la seva marxa. Aquestes conductes anticipa tòries suposen una previsió independent de l’acció que s’està realitzant, però no implica encara una representació que el nen no aconseguirà fins el final del període sensoriomotor (2 anys)

De 12 a 18 mesos

  • Reacció circular terciària (RCT)
  • Descobriment de nous mitjans per experimentació activa

El nadó comença de forma deliberada i sistemàtica a variar les seves conductes. El nen no es limita ara a repetir, davant situacions concretes, respostes o solucions que prèviament havent tingut èxit. Es el moment en que comença a experimentar i descobrir noves solucions mediant un procediment de tanteig. Així pot aprendre que un objecte situat a certa distancia pot agafar-se mediant un pal, cordill... l’experimentació sobre l’entorn adquireix un paper predominant en la conducta del nen que gaudeix amb aquestes noves activitats. El llançar objectes com culleres o altres, des de la cadira, per exemple, es un medi per el que pot explorar les consecuències de les seves actuacions i resultar altament motivant. El desenvolupament està tenint el seu inici en aquestes activitats.

De 18 a 24 mesos.


  • Invenció de nous mitjans per combinació mental


El nen es ara capaç de pensar i actuar sobre el món de forma interna i no merament de forma externa (tanteig). Així serà capaç de buscar els objectes que s’han amagat mitjançant desplaçaments invisibles.
El nen posseeix els conceptes d’espai, temps i causalitat que li permetran aconseguir una representació coherent i completa de la realitat en la que ell mateix està inclòs, i a partir de la qual pot actuar de forma intel·ligent.


Període preoperacional:

De 2 a 4 anys (aprox.)
  • Preconceptes o conceptes primitius
  • Raonament transductiu


De 4 a 7 anys (aprox.)

  • Es va produint una certa descentració
  • Les intuïcions encara que lligades a les configuracions perceptives es van acostant a les operacions concretes
  • El raonament està relacionat al: realisme, animisme i artificialisme

Caracteritzat per la capacitat de representació del nen en la funció simbòlica o semiòtica. Aquesta capacitat de representar lo real per mitja de significants diferents de les coses significades, es plasma en diferents camps com la imitació, el dibuix, el joc i el llenguatge.

Durant el període preoperatori no arriba a alliberar el pensament del subjecte dels aspectes superficials, perceptius dels problemes, sent encara el seu pensament intuïtiu. A partir dels 6 – 7 anys es capaç el nen de realitzar aquest tipus d’accions mentals, interioritzades, que s’anomena operacions i mostren ja un tipus de pensament lògic. Aquestes operacions, posades de manifest en l’aparició de nocions com la conversació, la seriació i la classificació, tenen un aspecte principa que es el seu caràcter reversible. Així, quan un nen del estadi operatori concret ens diu que la quantitat de líquid no ha canviat al canviar la forma del recipient que el conté.
Les operacions concretes estan sempre lligades a l’acció i el nen es incapaz de construir un discurs lògic a partir de proposicions verbals independents de la seva acció sobre els objectes.


miércoles, 6 de abril de 2011

Activitat 6, (Reformulació de les activitats per la nena)

Una vegada exposades les activitats, farem una mica de cada activitat, ja que per l'edat de la nena, 6 mesos, segons quines activitats no es poden duu a terme. Pel que fa a l'activitat a l'aula agafarem parts de les 3 activitats, ja que, més o menys la de la Estefania i la meva són iguals, i la part de la pilota de l'Alba. Per tant agafarem amb la nena i la moure'm amb la pilota i després ficarem tres objectes al davant.
Després per l'activitat a casa, agafarem una a la nena li moure'm les mans i els peuets, i després li donarem de menjar d'una forma divertida, fent ús de el típic avionet, es adir, moure'm la cullera fent sorolls d'un avió així la nena l'aura de seguir amb el cap, la vista i amb les mans.  
Suposo que agafar una mica de cada quedaria bé l'activitat.

domingo, 3 de abril de 2011

Activitat 7, proposta en grup! (Reeditació)

5IMATGE 1

En la primera imatge podem observar un infant en un entorn pobre, el qual es troba descalç i amb una vestimenta precària.
Es troba recollint aigua tot sol, es capaç d'agafar el recipient amb una sola mà per tant podem dir que té la pinça fina assumida.
Es troba en equilibri estàtic.
En quant al to muscular, podem dir que el seu cos està en tensió ja que el recipient que aguantar s'està plenant d'aigua i per tant cada cop pesarà més.
En quant a la lateralitat podem observar que subjecta el recipient amb la mà dreta.
Per això creiem que, té uns tres anys i mig, tot i que no estem massa segures ja que la possible malnutrició del nen pot afectar notablement en el seu desenvolupament.
IMATGE 2
En la segona imatge podem observar a un nen jugant a blocs de construcció al carrer.
La postura que adopta és ajupit sobre els dos peus, l'esquena la maté recta, les cames flexionades, amb la mà dreta encaixant un bloc i la mà esquerra subjectant la torre per a que no caigui. Es pot observar que domina la pinça fina i suparior, també té adquirida la coordinació oculo-manual. Es pot dir que, s'aprecia hipertonia en les extremitats i que l'equilibri estàtic el te adquirit. Pel que fa a la lateralitat la mà dominant dirien que és la mà dreta.
Aquest infant pot tindre entre 18 i 24 mesos, basant-me, per   exemple, en l'activitat que està executant, encara que un nen amb 27 mesos comença a fer les torres de 8 encaixos.
IMATGE 3


A la foto podem veure un nen assentat al terra i mirant un conte, és mostra content .Està assentat i amb la mà dreta està assenyalant el dibuix del conte. El tronc i el cap el manté recte i mirant cap abaix, ja que està mirant el conte.
De l'equilibri podem dir que és estàtic i el té assolit, ja que és manté perfectament assentat.
La seva lateralitat encara no la té assolida però podem veure que li predomina la mà dreta.
La seva prensió podem dir que fa la pinça inferior i la superior la té assolida, podria agafar perfectament una joguina entre el polze i el menovell i podria agafar una joguina molt petita entre el polze i l'índex.

Creiem que té uns 10-12 mesos, ja que és pot aixecar sol i caminar.